Algemene voorwaarden

Algemene verhuurvoorwaarden Jantril BV

Toepasselijkheid

De verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Jantril BV en op alle door Jantril BV aangegane overeenkomsten. Met name zijn de verhuurvoorwaarden van toepassing op het verhuur van roerende zaken aan een wederpartij. Afwijkingen op de verhuurvoorwaarden kunnen alleen geschieden indien schriftelijk overeengekomen met Jantril BV.

 

Huurperiode

De huurtermijn vangt aan op de datum die is overeengekomen, hierbij geldt in beginsel de datum waarop de gehuurde zaken ter beschikking worden gesteld (op locatie) aan de wederpartij. Indien de gehuurde zaken worden opgehaald op een afgesproken locatie, dan wel op het kantoor in Bunnik, start de huurtermijn bij overhandiging.

 

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen eindigt de huurtermijn op het moment dat de zaken door de wederpartij aan Jantril BV zijn overhandigd. Indien is bedongen dat Jantril BV het ophalen van het verhuurde verzorgt eindigt de huurtermijn op het moment van afmelding. Hierbij dient in acht te worden genomen dat Jantril BV de dag van de afmelding meerekent binnen de huurtermijn, ongeacht het tijdstip waarop de afmelding plaatsvindt.

 

Hoewel de huurtermijn indicatief is, dient de wederpartij de gehuurde zaken bij afmelding ter beschikking te stellen aan Jantril BV. Indien de gehuurde zaken na de afmelding niet ter beschikking kunnen worden gesteld aan Jantril BV, blijft de huurtermijn lopen tot het moment dat Jantril BV de zaken in zijn bezit heeft, tenzij anders overeengekomen.

 

Schade en verlies

Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de wederpartij voor het gehuurde verantwoordelijk is (de huurperiode), dient onmiddellijk na ontdekking aan Jantril BV te worden gemeld.

 

Hierbij geldt dat de wederpartij altijd aansprakelijk is voor de kosten van de schade, dan wel tot vervanging of reparatie van het gehuurde materiaal. Jantril BV verplicht de wederpartij zich te verzekeren door middel van een betaling van een toeslag van 5% op de huurprijs, met een eigen risico van  €1.000,- per gehuurde zaak

 

Diefstal/vermissing van het gehuurde materiaal binnen de periode waarin de wederpartij voor het gehuurde verantwoordelijk is (de huurperiode), dient onmiddellijk na ontdekking aan Jantril BV te worden gemeld. Hierbij geldt tevens dat de wederpartij altijd aansprakelijk is voor de kosten van vervanging van het materiaal.

 

Jantril BV verplicht de wederpartij zich te verzekeren tegen schade als gevolg van diefstal/vermissing door middel van een betaling van een toeslag van 5% op de huurprijs, met een eigen risico van €1.000,- per gehuurde zaak.

 

In geval van diefstal/vermissing is de wederpartij verplicht binnen 24 uur aangifte te doen op het politiebureau. Na afloop van de aangifte dient de wederpartij een kopie van het proces verbaal voor te leggen aan Jantril BV.

 

Op bovengenoemde verzekeringen kan geen aanspraak worden gedaan door de wederpartij, indien er sprake is van aantoonbare nalatigheid. Daarnaast vervalt het recht op bovengenoemde verzekeringen indien de wederpartij het gehuurde materiaal van Jantril BV verstrekt aan personeel wat geen benodigde certificatie bezit, en indien de wederpartij het gehuurde materiaal doorverhuurd aan derden, tenzij anders overeengekomen.

 

Levering en retourneren

De zaken worden geacht in goede staat en conform de overeenkomst te zijn afgeleverd. In het geval de wederpartij uiterlijke gebreken waarneemt, meldt de wederpartij dit bij levering direct aan Jantril BV.

 

De wederpartij dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de inontvangstneming van de gehuurde zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is, behoudt Jantril BV het recht de gehuurde zaken mee terug te nemen. De gemaakte loon/rijkosten worden vergoed door de wederpartij.

 

Indien overeengekomen dat Jantril BV de gehuurde zaken ophaalt op locatie na het eindigen van de huurperiode, dienen de gehuurde zaken ter beschikking te zijn gesteld aan een expert van Jantril BV. Dit dient het zelfde te geschieden als de inontvangstneming.  Wanneer de expert namens Jantril BV op de dag van retour de gehuurde zaken niet tot zijn beschikking heeft kunnen krijgen, worden de gemaakte loon/rijkosten vergoed door de wederpartij.

 

Aan het einde van de huurtermijn levert de wederpartij de gehuurde zaken in de zelfde staat als die bij ontvangst af. De gehuurde zaken dienen compleet en schoon te worden ingeleverd. Indien na afgifte van de gehuurde zaken er onderdelen ontbreken, behoudt Jantril BV het recht de gemaakte kosten voor vervanging in rekening te brengen bij de wederpartij.

 

Na afgifte zal een expert namens Jantril BV beoordelen of de gehuurde zaken naar behoren zijn schoongemaakt. Indien de gehuurde zaken naar oordeel van de expert vies worden afgeleverd, behoudt Jantril BV het recht om per gehuurde zaak €25,- reinigingskosten in rekening te brengen.

 

Tarieven en betalingstermijn

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW en 10% verplichte verzekeringskosten, de verzekeringskosten worden berekend over de huurprijs.  Facturering geschiedt wekelijks via het opgegeven e-mail adres van de wederpartij. Jantril BV hanteert een betalingstermijn van dertig dagen na factuurdatum. Indien de wederpartij de betalingstermijn van dertig dagen overschrijdt, wordt er eenmalig €50,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Jantril BV houdt een reclamatietermijn van tien dagen aan. De oorspronkelijke factuurdatum blijft van kracht, ook indien de reclamatie gegrond is.

 

Aansprakelijkheid Jantril BV

De aansprakelijkheid van Jantril BV is expliciet beperkt tot directe letselschade aan personen van de wederpartij. De wederpartij dient te bewijzen dat een aantoonbaar gebrek aan het gehuurde materiaal van Jantril BV een directe oorzaak is van het opgelopen letsel. Hierbij dient in acht te worden genomen dat de aansprakelijkheid van Jantril BV beperkt is tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Jantril BV uitkeert in het specifieke geval.

 

Jantril BV doet er alles aan om de kwaliteit van de metingen te waarborgen. Uitdrukkelijk wordt hierbij vermeld dat gevolgschade door het verloren gaan van meetdata, het uitvallen van de meetapparatuur, slecht gprs bereik et cetera, nooit valt binnen de  aansprakelijkheid van Jantril BV.

 

De wederpartij vrijwaart Jantril BV voor alle schade die is opgelopen door gebreken aan het gehuurde(uitgezonderd letselschade).

 

Elke aansprakelijkheid van Jantril BV jegens de wederpartij verloopt één jaar na het schadegeval.

 

Privacy beleid

Jantril BV hecht veel waarde aan de privacy van de wederpartij. Jantril BV zal te allen tijde de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) waarborgen.

Jantril Monitoring Systems

Meer weten over de producten en diensten van Jantril?

Neem dan nu contact met ons op!

Direct contact

088 - 788 1700