JANTRIL

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, VERHUUR- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JANTRIL B.V.

1. VERKOOPVOORWAARDEN

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en leveringen van Jantril B.V. (hierna aangeduid met ‘Jantril’) en op alle door Jantril gesloten overeenkomsten. De wederpartij van Jantril wordt hierna aangeduid als ‘de opdrachtgever’.
1.2 Enige andere algemene voorwaarden waaronder eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van strijdigheid met eventuele van toepassing zijnde voorwaarden van de opdrachtgever prevaleert het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden van Jantril.
1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de opdrachtgever geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
1.4 Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze voorwaarden verstaan: per brief, per telefax of langs elektronische weg.
1.5 Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1 Alle door Jantril gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding kan te allen tijde worden herroepen en is geldig gedurende maximaal 30 dagen, na afloop van welke termijn de aanbieding ook zonder herroeping vervalt.
2.2 Als opdrachtgever aan Jantril gegevens, tekeningen, specificaties enz. verstrekt, mag Jantril uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
2.3 Als de aanbieding van Jantril niet wordt aanvaard, heeft Jantril het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen en eventuele kosten van voorbereiding bij opdrachtgever in rekening te brengen.
2.4 Een overeenkomst is voor Jantril eerst bindend nadat zij schriftelijk door Jantril is bevestigd. Dit geldt ook ten aanzien van de orders die reeds door vertegenwoordigers of tussenpersonen namens Jantril zijn geaccepteerd en ten aanzien van mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers of tussenpersonen namens Jantril gedaan.
2.5 De overeenkomst wordt steeds onder de opschortende voorwaarden aangegaan, dat uit door Jantril ingewonnen informatie de naar Jantril’s oordeel voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever blijkt.
2.6 Jantril is te allen tijde bevoegd van de opdrachtgever te verlangen, dat deze voldoende zekerheid stelt voor de voldoening van zowel haar betalings- als andere verplichtingen uit de overeenkomst. Weigering van de opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen, geeft Jantril het recht haar verplichtingen op te schorten en geeft haar uiteindelijk het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van eventueel door hem geleden schade.

ARTIKEL 3: PRIJS

3.1 De opgegeven prijzen zijn, indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, in euro en exclusief BTW, invoerrechten en andere belastingen, heffingen of rechten. De prijzen zijn gebaseerd op ex works, Bunnik, the Netherlands (EXW, Incoterms® 2010) tenzij anders schriftelijk aangegeven.
3.2 Indien bij het tot stand komen van de overeenkomst niet uitdrukkelijk een prijs overeengekomen is, geldt de prijs overeenkomstig de op dat moment gehanteerde prijslijst van Jantril.
3.3 Iedere prijs opgegeven door Jantril is gebaseerd op de huidige monetaire omstandigheden, arbeidskosten, aankoopprijzen, rechten, belastingen en andere heffingen, subsidies en dergelijke die van toepassing zijn op het tijdstip dat de betreffende overeenkomst tot stand is gekomen. Indien een of meerdere van deze kostprijsfactoren stijgen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen maar voordat de producten in kwestie geleverd zijn dan heeft Jantril het recht om iedere redelijke prijsverhoging door te berekenen aan de opdrachtgever.

ARTIKEL 4: BETALING

4.1 Het aan Jantril verschuldigde dient, zonder enige inhouding, verrekening of opschorting, binnen 30 dagen na factuurdatum bijgeschreven te zijn op een rekening van Jantril, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. 4.2 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4.3 Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim, is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag de wettelijke rente per maand of per deel van een maand verschuldigd en is de opdrachtgever jegens Jantril aansprakelijk voor vergoeding van alle met de inning verband houdende buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten zullen nooit minder bedragen dan 15% van het factuurbedrag.
4.4 Met inachtneming van verdere rechten van Jantril op grond van de wet of de overeenkomst heeft Jantril, indien betaling niet op tijd voldaan wordt, het recht om verdere levering op te schorten of de gehele overeenkomst of een deel van de overeenkomst te beëindigen zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, dit geheel ter eigen beoordeling en met inachtneming van het recht van Jantril om schadeloosstelling te zoeken voor geleden schade.
4.5 Indien daar een redelijke aanleiding voor bestaat, zulks ter beoordeling van Jantril, is Jantril bevoegd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.
4.6 In ieder geval wordt de gehele koopprijs direct opeisbaar indien de opdrachtgever niet op tijd betaalt of failliet gaat, in surséance van betaling verkeert, onder curatele is gesteld, beslag is gelegd op bezittingen van de opdrachtgever; indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is en overlijdt of indien de onderneming van de opdrachtgever in liquidatie gaat of is ontbonden.

ARTIKEL 5: LEVERING

5.1 Leveringscondities worden per transactie overeengekomen. Alle leveringscondities gelden conform Incoterms® 2010.
5.2 Het is Jantril toegestaan om deelleveringen uit te voeren en het geleverde gedeelte bij aflevering te factureren.
5.3 Overeengekomen levertijden zijn louter indicatief en kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Jantril is niet eerder in verzuim ten aanzien van de levertijd dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld door de opdrachtgever, deze haar hierbij in de gelegenheid heeft gesteld alsnog te leveren binnen een redelijke termijn en Jantril hieraan geen gevolg heeft gegeven.
5.4 De leveringstermijn begint op het tijdstip dat de toepasselijke overeenkomst tot stand is gekomen in overeenstemming met artikel 2.4, de opdrachtgever aan Jantril voor uitvoering van de overeenkomst vereiste gegevens en informatie heeft verstrekt en Jantril ook zekerheid heeft geaccepteerd voor betaling zoals eventueel overeengekomen of eventuele vooruitbetaling heeft ontvangen.
5.5 Alleen bij excessieve overschrijding (meer dan 12 weken) van de overeengekomen levertijd heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht. De opdrachtgever heeft evenwel nimmer aanspraak op enige boete- of schadevergoeding.
5.6 Ten aanzien van het bestelde aantal in geval van speciale producten, speciale productie of klantspecifieke producten waarmee gedoeld wordt op alle producten die niet behoren tot het standaard aanbod van Jantril, behoudt Jantril zich het recht voor van een maximale afwijking bij levering van 10% meer of 10% minder; bij facturering wordt uitgegaan van het werkelijk geleverde aantal.
5.7 Op opdrachtgever rust een afnameplicht. Indien opdrachtgever de producten niet op het vastgestelde tijdstip in ontvangst neemt, is opdrachtgever in verzuim en kan Jantril naar keuze (i) de overeenkomst ontbinden; (ii) de producten voor rekening en risico aan opdrachtgever verzenden; (iii) de producten voor rekening en risico van opdrachtgever opslaan. Alle uit bovenstaande omstandigheden voortvloeiende kosten, waarin onder andere begrepen de kosten van opslag en eventuele minderopbrengst, komen voor rekening van opdrachtgever. Het bovenstaande geldt onverminderd de overige aan Jantril toekomende rechten.
5.8 Leveringskosten van certificaten op verzoek van de opdrachtgever worden doorberekend aan de opdrachtgever.

ARTIKEL 6: AFROEPORDERS

6.1 Onder een afroeporder wordt verstaan: een overeenkomst waarbij de opdrachtgever zich verbindt om binnen de vooraf overeengekomen termijn een bepaalde hoeveelheid producten van Jantril af te nemen en Jantril zich verbindt die producten telkens op afroep van de opdrachtgever aan deze te zullen leveren.
6.2 De opdrachtgever is gehouden de overeengekomen hoeveelheid producten binnen de overeengekomen termijn af te roepen, en als geen termijn geldt uiterlijk binnen 6 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst.
6.3 Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden de order tenminste 15 dagen voor de gewenste leveringsdatum af te roepen. Jantril is te allen tijde gerechtigd de order op een redelijke termijn vóór de gewenste leveringsdatum te leveren.

ARTIKEL 7: ORDERANNULERINGEN

7.1 Annulering van een opdracht door de opdrachtgever is in beginsel niet mogelijk. Indien de opdrachtgever een opdracht niettemin geheel of gedeeltelijk annuleert, ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is hij gehouden aan Jantril alle met het oog op de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (onder andere kosten van voorbereiding, onderdelen, opslag en dergelijke) te vergoeden, onverminderd het recht van Jantril op vergoeding wegens winstderving en overige schade.
7.2 Door de opdrachtgever zijn in geval van annulering tevens annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen 15% van het orderbedrag met een minimum van € 50,- excl. BTW. In het geval dat Jantril de opdracht niet meer kosteloos bij de fabriek kan annuleren of als het klantspecifieke producten betreft, bedragen de annuleringskosten 100% van het orderbedrag, te vermeerderen met BTW.

ARTIKEL 8: RECLAMATIES

8.1 De opdrachtgever is verplicht de producten bij aflevering te onderzoeken op zichtbare en/of direct waarneembare gebreken. Voorts is de opdrachtgever verplicht te controleren of de geleverde producten ook op overige punten in overeenstemming zijn met de order.
8.2 Indien de door Jantril geleverde producten waarneembaar niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient de opdrachtgever dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van de producten schriftelijk te melden aan Jantril. Niet waarneembare gebreken dient de opdrachtgever binnen 10 werkdagen na ontdekking, dan wel nadat de ontdekking redelijkerwijs had kunnen plaatsvinden, schriftelijk aan Jantril te melden.
8.3 Door het verstrijken van de genoemde termijnen eindigt het recht van de opdrachtgever een beroep te doen op een eventuele toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een op Jantril rustende verbintenis.
8.4 Indien een reclamatie tijdig is ingediend door de opdrachtgever en door Jantril wordt erkend, is Jantril in alle gevallen, naar haar keuze, uitsluitend gehouden tot het alsnog leveren van het ontbrekende of het herstellen van het product, dan wel het vervangen van het product of het terugnemen van het product en de opdrachtgever te crediteren voor het desbetreffende factuurbedrag. De vervangen onderdelen of het vervangen product blijven/worden eigendom van Jantril.
8.5 Terugzending van gekochte producten is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Jantril. Creditering vindt plaats op basis van de bij aflevering gehanteerde koopsom. Fabrieksspecials, klantspecifieke producten, materialen die op verzoek zijn ingekocht, artikelen die niet rechtstreeks door Jantril zijn geleverd en/of niet tot het op het moment van retourzending actuele leveringsprogramma van Jantril behoren, komen niet in aanmerking voor terugname. De geretourneerde producten reizen op basis van Delivered Duty Paid, Bunnik, Nederland (DDP, Incoterms® 2010). Het is Jantril toegestaan het te crediteren bedrag te verrekenen met openstaande facturen.
8.6 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na factuurdatum.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

9.1 De opdrachtgever dient vooraf door eigen onderzoek en ervaring vast te stellen of de producten van Jantril voor het doel waarvoor hij deze wenst te gebruiken geschikt zijn, daar Jantril daarvoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.
9.2 De aansprakelijkheid van Jantril jegens de opdrachtgever is beperkt tot nakoming van de in artikel 8 omschreven verplichtingen.
9.3 Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van Jantril en behoudens de wettelijke aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, is Jantril nimmer aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële of bedrijfsschade wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten. Jantril is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een gebrek of tekortkoming van producten afkomstig van leveranciers van Jantril. Op verzoek van de opdrachtgever draagt Jantril in voorkomend geval haar eventuele aanspraken jegens de betrokken leverancier over aan de opdrachtgever.
9.4 Jantril is jegens de opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt tengevolge van aanspraken van derden, eigen personeelsleden hieronder begrepen, naar aanleiding van schade van welke aard dan ook, als veroorzaakt hetzij door producten waarin op enigerlei wijze het product als door Jantril geleverd aan de opdrachtgever is verwerkt hetzij door Jantril aan de opdrachtgever geleverde producten zelve, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de zijde van Jantril en opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft. Opdrachtgever vrijwaart Jantril voor dergelijke aanspraken van derden. Onder de hiervoor bedoelde aanspraken van derden zijn begrepen aanspraken gebaseerd op de wettelijke bepalingen inzake productenaansprakelijkheid.
9.5 De opdrachtgever stelt Jantril schadeloos ter zake van alle schade als door Jantril geleden tengevolge van iedere schadeaanspraak van derden naar aanleiding van schending door Jantril van octrooien en/of andere rechten van intellectuele eigendom tengevolge van gebruik van door de opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen, materialen, instructies aangaande te gebruiken werkwijzen en dergelijke.
9.6 Indien en voor zo ver, ondanks het hierboven gestelde, op Jantril enige aansprakelijkheid rust, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de betrokken producten met dien verstande dat Jantril hoogstens en uitsluitend aansprakelijk zal zijn tot een bedrag van maximaal 25.000,- euro per schadegeval. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval.
9.7 Ter voorkoming van een onjuist en onzorgvuldig gebruik, is de opdrachtgever, die op zijn beurt de producten van Jantril in het kader van zijn commerciële activiteiten verkoopt, gehouden de door Jantril meegeleverde gebruikershandleiding ter hand te stellen aan zijn koper. De opdrachtgever verplicht zich ertoe ieder product waarin de producten van Jantril zijn verwerkt of opgenomen, te voorzien van een duidelijke gebruiksaanwijzing. Op eerste verzoek zal Jantril een dergelijke gebruiksaanwijzing ter kennisname ontvangen.
9.8 De opdrachtgever verplicht zich ertoe het gebruik, de bewerking of verwerking van producten als door Jantril aan de opdrachtgever te leveren slechts door gekwalificeerd personeel te laten plaatsvinden respectievelijk uit te laten voeren.

ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 Jantril behoudt zich uitdrukkelijk de eigendom voor van alle door haar aan de opdrachtgever geleverde producten tot aan de volledige voldoening van al haar vorderingen op de opdrachtgever, waaronder die ter zake van rente en kosten en eventuele schadeaanspraken, uit hoofde van de overeenkomst en uit hoofde van andere overeenkomsten strekkende tot levering van producten of diensten aan de opdrachtgever.
10.2 Indien de opdrachtgever in verzuim is met de voldoening van enig opeisbaar bedrag aan Jantril is Jantril bevoegd de haar in eigendom toebehorende producten terug te nemen en vervolgens te gelde te maken, met dien verstande dat de netto-opbrengst in mindering zal strekken op het door de opdrachtgever verschuldigde. De kosten verbonden aan het terugnemen en te gelde maken, zoals demontage- en transportkosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Met het oog op het terugnemen is Jantril bevoegd en onherroepelijk gemachtigd om desnoods de terreinen van de opdrachtgever te betreden.
10.3 Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door Jantril geleverde producten ten behoeve van derden een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen, deze producten te vervreemden, te belenen of te verhuren of op welke wijze of titel dan ook buiten zijn macht te brengen, behoudens het bepaalde in het volgende artikellid.
10.4 Het is de opdrachtgever toegestaan om de producten binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken c.q. te verkopen, met dien verstande dat, totdat de opdrachtgever de producten volledig heeft betaald en zijn overige verplichtingen uit hoofde van gelijksoortige overeenkomsten met Jantril is nagekomen, Jantril in de rechten treedt van de opdrachtgever jegens diens afnemers. De opdrachtgever draagt alsdan, voor zover nodig, deze rechten aan Jantril over, welke overdracht Jantril aanvaardt. Het is de opdrachtgever echter niet toegestaan de producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden op het moment dat door de opdrachtgever surséance van betaling is gevraagd of de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard.
10.5 Indien de opdrachtgever de door Jantril geleverde producten zal bewerken en verwerken en wel op zodanige wijze dat hij een nieuwe zaak zal vormen, als bedoeld in artikel 5:16 van het Burgerlijk Wetboek (BW), wordt de opdrachtgever geacht deze bewerking in opdracht van Jantril te hebben verricht, zodat hij na uitvoering van de bewerking de producten voor Jantril geacht wordt te houden. Zodra de opdrachtgever voldaan heeft aan alle verplichtingen als in de eerste alinea van dit artikel bedoeld, zal hij de eigendom verkrijgen van het door hem gevormde product respectievelijk het aandeel van Jantril verkrijgen in het door hem gevormde product.

ARTIKEL 11: OPSCHORTING EN ONTBINDING

11.1 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen voortvloeiend uit de aangegane overeenkomst niet nakomt of deze verplichtingen niet op tijd nakomt, indien er gronden zijn om te vrezen dan de opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet tijdig nakomt of indien de opdrachtgever surséance aanvraagt, een faillissementsaanvraag indient of zijn onderneming ontbindt, heeft Jantril het recht de betreffende overeenkomst op te schorten of te ontbinden zonder de noodzaak van een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en Jantril heeft geen verplichting tot betaling van enige vorm van schadeloosstelling.
11.2 Enige claim van Jantril met betrekking tot een deel van de overeenkomst dat reeds uitgevoerd is of schade geleden als een gevolg van opschorting of ontbinding, hetgeen geacht wordt gederfde winst te omvatten, wordt met onmiddellijke ingang opeisbaar.

ARTIKEL 12: OVERMACHT

12.1 Jantril is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit hoofde van een overeenkomst, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
12.2 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt begrepen omstandigheden die levering en/of tijdelijke levering door Jantril redelijkerwijs belemmeren, waaronder bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, belemmerende overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, boycots, sancties, embargo’s, niet of niet-tijdige levering door leveranciers van Jantril, werkstaking, brand, machinebreuk, oorlog of oorlogsgevaren.
12.3 Indien Jantril bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd tot het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het hier een afzonderlijke overeenkomst. Jantril heeft voorts het recht om de inhoud van de overeenkomst zodanig te wijzigen, dat uitvoering daarvan mogelijk blijkt.
12.4 Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft voortgeduurd, hebben zowel Jantril als de opdrachtgever het recht om de overeenkomst door ontbinding te beëindigen. De opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.

ARTIKEL 13: EXPORTRESTRICTIES

Opdrachtgever zal nationale en internationale exportrestricties met betrekking tot ingevolge een overeenkomst met Jantril verkregen producten volledig in acht nemen en deze verplichting bij enige vorm van terbeschikkingstelling aan derden tevens aan deze derden opleggen. Opdrachtgever vrijwaart Jantril voor enig nadeel dat deze zal lijden indien opdrachtgever deze verplichtingen niet mocht nakomen.

ARTIKEL 14: GEHEIMHOUDING

Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden over verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs)informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

ARTIKEL 15: RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

15.1 Het auteursrecht, alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom, op door Jantril gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen enz. en op al hetgeen door Jantril aan opdrachtgever wordt geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking wordt gesteld, berust uitsluitend bij Jantril of haar licentiegevers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever verkrijgt daarvoor slechts de gebruiksrechten die uitdrukkelijk worden toegekend.
15.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om het gehele geleverde product of een deel ervan te wijzigen. Tevens zal de opdrachtgever niet een andere merknaam aanbrengen op de producten, het desbetreffende merk op een andere wijze gebruiken of het op eigen naam registreren tenzij het private label producten betreffen.

ARTIKEL 16: BEVOEGDE RECHTER/TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze voorwaarden en op alle door Jantril gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt hierbij uitgesloten.
16.2 Alle geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij Jantril verkiest om het geschil aan een bevoegd gerecht elders voor te leggen.

 

2. VERHUURVOORWAARDEN

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

De verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Jantril BV en op alle door Jantril BV aangegane overeenkomsten m.b.t. verhuur van roerende zaken aan een wederpartij. Afwijkingen op de verhuurvoorwaarden kunnen alleen geschieden indien schriftelijk overeengekomen met Jantril BV.

ARTIKEL 2: HUURPERIODE

De huurtermijn vangt aan op de datum die is overeengekomen, hierbij geldt in beginsel de datum waarop de gehuurde zaken ter beschikking worden gesteld (op locatie) aan de wederpartij. Indien de gehuurde zaken worden opgehaald op een afgesproken locatie, dan wel op het kantoor in Bunnik, start de huurtermijn bij overhandiging.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen eindigt de huurtermijn op het moment dat de zaken door de wederpartij aan Jantril BV zijn overhandigd. Indien is bedongen dat Jantril BV het ophalen van het verhuurde verzorgt eindigt de huurtermijn op het moment van afmelding. Hierbij dient in acht te worden genomen dat Jantril BV de dag van de afmelding meerekent binnen de huurtermijn, ongeacht het tijdstip waarop de afmelding plaatsvindt.

Hoewel de huurtermijn indicatief is, dient de wederpartij de gehuurde zaken bij afmelding ter beschikking te stellen aan Jantril BV. Indien de gehuurde zaken na de afmelding niet ter beschikking kunnen worden gesteld aan Jantril BV, blijft de huurtermijn lopen tot het moment dat Jantril BV de zaken in zijn bezit heeft, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 3: SCHADE EN VERLIES

Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de wederpartij voor het gehuurde verantwoordelijk is (de huurperiode), dient onmiddellijk na ontdekking aan Jantril BV te worden gemeld.

Hierbij geldt dat de wederpartij altijd aansprakelijk is voor de kosten van de schade, dan wel tot vervanging of reparatie van het gehuurde materiaal. Jantril BV verplicht de wederpartij zich te verzekeren door middel van een betaling van een toeslag van 5% op de huurprijs, met een eigen risico van  €1.000,- per gehuurde zaak

Diefstal/vermissing van het gehuurde materiaal binnen de periode waarin de wederpartij voor het gehuurde verantwoordelijk is (de huurperiode), dient onmiddellijk na ontdekking aan Jantril BV te worden gemeld. Hierbij geldt tevens dat de wederpartij altijd aansprakelijk is voor de kosten van vervanging van het materiaal.

Jantril BV verplicht de wederpartij zich te verzekeren tegen schade als gevolg van diefstal/vermissing door middel van een betaling van een toeslag van 5% op de huurprijs, met een eigen risico van €1.000,- per gehuurde zaak.

In geval van diefstal/vermissing is de wederpartij verplicht binnen 24 uur aangifte te doen op het politiebureau. Na afloop van de aangifte dient de wederpartij een kopie van het proces verbaal voor te leggen aan Jantril BV.

Op bovengenoemde verzekeringen kan geen aanspraak worden gedaan door de wederpartij, indien er sprake is van aantoonbare nalatigheid. Daarnaast vervalt het recht op bovengenoemde verzekeringen indien de wederpartij het gehuurde materiaal van Jantril BV verstrekt aan personeel wat geen benodigde certificatie bezit, en indien de wederpartij het gehuurde materiaal doorverhuurd aan derden, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 4: LEVERING EN RETOURNEREN

De zaken worden geacht in goede staat en conform de overeenkomst te zijn afgeleverd. In het geval de wederpartij uiterlijke gebreken waarneemt, meldt de wederpartij dit bij levering direct aan Jantril BV.

De wederpartij dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de inontvangstneming van de gehuurde zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is, behoudt Jantril BV het recht de gehuurde zaken mee terug te nemen. De gemaakte loon/rijkosten worden vergoed door de wederpartij.

Indien overeengekomen dat Jantril BV de gehuurde zaken ophaalt op locatie na het eindigen van de huurperiode, dienen de gehuurde zaken ter beschikking te zijn gesteld aan een expert van Jantril BV. Dit dient het zelfde te geschieden als de inontvangstneming.  Wanneer de expert namens Jantril BV op de dag van retour de gehuurde zaken niet tot zijn beschikking heeft kunnen krijgen, worden de gemaakte loon/rijkosten vergoed door de wederpartij.

Aan het einde van de huurtermijn levert de wederpartij de gehuurde zaken in de zelfde staat als die bij ontvangst af. De gehuurde zaken dienen compleet en schoon te worden ingeleverd. Indien na afgifte van de gehuurde zaken er onderdelen ontbreken, behoudt Jantril BV het recht de gemaakte kosten voor vervanging in rekening te brengen bij de wederpartij.

Na afgifte zal een expert namens Jantril BV beoordelen of de gehuurde zaken naar behoren zijn schoongemaakt. Indien de gehuurde zaken naar oordeel van de expert vies worden afgeleverd, behoudt Jantril BV het recht om per gehuurde zaak €25,- reinigingskosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 5: TARIEVEN EN BETALINGSTERMIJN

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW en 10% verplichte verzekeringskosten, de verzekeringskosten worden berekend over de huurprijs.  Facturering geschiedt wekelijks via het opgegeven e-mail adres van de wederpartij. Jantril BV hanteert een betalingstermijn van dertig dagen na factuurdatum. Indien de wederpartij de betalingstermijn van dertig dagen overschrijdt, wordt er eenmalig €50,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Jantril BV houdt een reclamatietermijn van tien dagen aan. De oorspronkelijke factuurdatum blijft van kracht, ook indien de reclamatie gegrond is.

ARTIKEL 6: AAMSPRAKELIJKHEID JANTRIL BV

De aansprakelijkheid van Jantril BV is expliciet beperkt tot directe letselschade aan personen van de wederpartij. De wederpartij dient te bewijzen dat een aantoonbaar gebrek aan het gehuurde materiaal van Jantril BV een directe oorzaak is van het opgelopen letsel. Hierbij dient in acht te worden genomen dat de aansprakelijkheid van Jantril BV beperkt is tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Jantril BV uitkeert in het specifieke geval.

Jantril BV doet er alles aan om de kwaliteit van de metingen te waarborgen. Uitdrukkelijk wordt hierbij vermeld dat gevolgschade door het verloren gaan van meetdata, het uitvallen van de meetapparatuur, slecht gprs bereik et cetera, nooit valt binnen de  aansprakelijkheid van Jantril BV.

De wederpartij vrijwaart Jantril BV voor alle schade die is opgelopen door gebreken aan het gehuurde(uitgezonderd letselschade).

Elke aansprakelijkheid van Jantril BV jegens de wederpartij verloopt één jaar na het schadegeval.

ARTIKEL 7: PRIVACY BELEID

Jantril BV hecht veel waarde aan de privacy van de wederpartij. Jantril BV zal te allen tijde de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) waarborgen.

× Hoe kan ik je helpen?